• RSBIH

KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA EDUKACIJU PO STANDARDIMA RINCK KONVENCIJE EHF-a

Na osnovu  Statuta Rukometnog Saveza Bosne i Hercegovine, a u vezi sa RINCK konvencijom Evropske rukometne federacije (EHF) o poštovanju standarda i priznavanja diploma (certifikata) i licenci u oblasti edukacije rukometnih trenera u Evropi, kao i preuzetih obaveza o usklađivanju akata nakon potpisivanja Konvencije 2018. godine, sa EHF-om o međusobnom priznavanju trenerskih diploma (certifikata) i licenci potpisnica Konvencije, Komisija za edukaciju rukometnih trenera rukometnog saveza BiH raspisuje

KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA NA EDUKACIJU PO STANDARDIMA RINCK KONVENCIJE EVROPSKE RUKOMETNE FEDERACIJE (EHF)

ZA STICANJE KATEGORIJA I, II i III

IOPŠTE ODREDBE

USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA

Član 1.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završilisrednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni iHercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završiliizvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupkanostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imajuzavršeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenomsrednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnihpredmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Član 2.

Na Edukaciju koju organizuje rukometni savez Bosne iHercegovine u takmičarskoj sezoni 2019/20. godini u Kategoriju I, II i III prvi put će se upisati slijedeći brojpolaznika:

Kategorija I-  nije ograničen broj polaznika

Kategorija II-  nije ograničen broj polaznika

Kategorija III-  nije ograničen broj polaznika

Član 3.

Ukoliko se u provođenju konkursnog postupka ne popuniminimalan broj studenata za upis u prvom upisnom roku, RS BiH će organizovati drugi, odnosno treći upisni rok do popuneslobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka. Termini podnošenja prijava za drugii treći upisni rok će se odreditinaknadno.

PRVI UPISNI ROK

a) Za Edukaciju za Kategoriju I, II i III

• podnošenje prijava vršiće se od 01.03. do 31.03.2020. godine;

• Ekvivalencija će se izvršiti do 15.04.2020.

• Privremena lista kandidata kojima je odobren upis u pojedinu kategoriju će biti objavljena do 01.05.2020.godine, a konačna 05.05.2020. godine;

• upis primljenih kandidata obaviće se od 06.05. do 20.05.2020. godine

Član 4.

Prijavu na Konkurs, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u roku utvrđenim ovimKonkursom lično ili preporučeno putem pošte u kancelarijuRukometni savez Bosne iHercegovine, Ćemaluša 6/1, 71000 Sarajevo, sa naznakom na koverti(za Komisiju zaedukaciju i sprovedbu RINCK Konvencije).

U obrascu prijave na Konkurs kandidat može naznačitiKategoriju na koju se želi upisati.

Uz prijavu se obavezno prilažu:

original ili kopija svjedočanstva o završenom srednjemobrazovanju, ovjerena kod nadležnog općinskog organa ilinotara,

original ili kopija svjedočanstva za sva četiri razreda srednješkole ovjerena kod nadležnog općinskog organa ili notara,

svjedodžbu/diplomu o polaganju eksterne mature (za škole u kojima se polaže),

Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,

Uvjerenje o državljanstvu

Dokaz o ranije stečenom formalnom obrazovanju naFakultetima za sport, Višim trenerskim školama, Pedagoškimakademijama ili drugim srodnim visokoškolskim ustanovama

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu moguda prilažei rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenomsrednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.

Kandidat za upis na Edukaciju prilaže i ljekarsko uvjerenje.

Kandidat koji ne ostvari pravo na upis, niti potvrdi učešće nanarednom upisnom roku, dokumenta predata uz prijavu naKonkurs lično preuzima u kancelariji RS BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave (bez odgovarajućihdokumenata) neće se uzeti u razmatranje.

Provođenje Konkursa za upis je oslobođeno takse.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti kancelarijiRS BiH

Član 5.

U sezoni 2019/20. godini polaznici edukacije, državljaniBosne i Hercegovine, i strani državljani plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi:

• Kategorija I  u visini od    800,00 KM (2 semestra-modula);

• Kategorija II  u visini od   1200 ,00 KM (2 semestra-modula);

• Kategorija III  u visini od  1600,00 KM ( 2 semestra-modula);

IIIPROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS POLAZNIKA

Član 6.

Postupak​realizacije​ovog​Konkursa​u RS BiH​provodi ​Komisija za edukaciju RS BiH.​

Nakon prijema dokumenata kandidata,Komisija za edukaciju RS BiH sačinjava privremenu rang-listu i objavljuje je na straniciRS BiH u roku utvrđenom ovim Konkursom.

Na objavljenu privremenu rang listu kandidati mogu uložitipismeni prigovor Komisiji za edukaciju a isti se predaje u rokuod 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste.

Konačnu Odluku po žalbi donosi Komisija za edukaciju RS BiH nakon čega utvrđuje konačnu rang-listu, koju objavljuje nastranici RS BiH sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravona upis.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Upis kandidata vrši se na osnovu redoslijeda na konačnojrang-listi.

Prilikom upisa na Edukaciju primljeni kandidati su dužnipriložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati školarine otroškovima edukacije.

(Za upis primljenih kandidata na Edukaciju, kandidatiprilažu i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - index, te dvije kolorfotografije formata za indeks, a o čemu će dobiti potrebneinformacije putem web stranice RS BiH.

Napomena kandidatima: Preporučuje se kandidatima da, prijepodnošenja originalnih dokumenata ili ovjerenih fotokopija naKonkurs obezbijede, za sopstvene potrebe, odgovarajući brojovjerenih fotokopija dokumenata, jer se upisanim kandidatimadokumenta neće moći privremeno izdavati.

Po završetku Edukacijskih programa stiče se zvanje u skladu saRINCK konvencijom.​

KOMISIJA ZA EDUKACIJU I SPROVEDBU RINCK KONVENCIJE RUKOMETNOG SAVEZA BIH

Prof. Muris Đug

Dr.Sc Sanja Bajgorić

Član UORSBIH Vojislav Rađa


1,137 views0 comments

oficijalni sponzori

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram